18 Luty 2018    |    Konstancja, Maksym, Bernadeta

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Powstanie „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”

Powstanie „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”Rolnictwo jest jednym z głównych źródeł emisji wykazujących właściwości substancji złowonnych, takich jak amoniak, metan, siarkowodór, tlenku azotu, kwasów organicznych, itp. Związki te powstają podczas procesów trawiennych zwierząt hodowlanych. Źródłami emisji tych substancji są fermy zwierząt, składowanie odchodów w postaci stałej lub ciekłej i stosowanie ich jako nawozów. Niewłaściwe ich przechowywanie i stosowanie może stanowić źródło zanieczyszczeń środowiska powodując skażenie powietrza i doprowadzić do zakwaszenia gleby i wód powierzchniowych.


Odczuwanie zapachów jest kwestią indywidualną. Ten sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności od wrażliwości danej osoby. Określenie jednoznacznych kryteriów uciążliwości zapachowej jest trudne. Wiadomo, że odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła.

Oddziaływanie obiektu inwentarskiego uzależnione jest od jego wielkości, rodzaju zwierząt, sposobu odżywiania, systemu utrzymania, częstotliwości usuwania odchodów, miejsca składowania odchodów, czyszczenia stanowisk, sposobu wentylacji budynków, parametrów meteorologicznych i właściwości odchodów.

Ministerstwo Środowiska kilkukrotnie podejmowało próby uregulowania problemu uciążliwości zapachowej, ale wciąż nie ma odpowiednich przepisów. Te które obowiązują dość sprytnie są omijane. Obecne podjęło decyzję o etapowym rozwiązaniu problemu smrodu. Pierwszym krokiem jest przygotowanie technicznych wytycznych pod nazwą Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Jego projekt jest gotowy, można się z nim zapoznać na stronie internetowej resortu środowiska.

Drugi krok to opracowanie ekspertyzy, w zakresie której opracowana zostanie lista substancji i związków chemicznych, będących przyczyną najdotkliwszych uciążliwości zapachowych. Określone zostaną również jednostki zapachowe oraz wartości odniesienia dopuszczalnych stężeń w powietrzu substancji i związków chemicznych, wraz z propozycją oceny zapachowej jakości powietrza. To będzie podstawa nowej ustawy, a jednocześnie najtrudniejsze zadanie.

W trzecim etapie zostanie opracowana ustawa o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej i przygotowanie rozporządzeń wykonawczych.

Jak walczą inne kraje ze smrodem na obszarach wiejskich?
W państwach Unii Europejskiej kwestie uciążliwości zapachowej są regulowane na różne sposoby i nie ma jednolitego unijnego prawodawstwa w tym zakresie. W części z państw UE, np. w Estonii, na Litwie i na Łotwie rozpoznawanie uciążliwości zapachowej oparte jest na powoływaniu specjalnych grup oceniających. W Czechach i w Finlandii działania nastawione są na zapobieganie uciążliwości poprzez wyznaczenie odpowiednich wymogów technicznych dla budynków i planowanie przestrzenne.

Marian Szałda