21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Do 30 września kopia pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej siedliskowej

Do dnia 30 września br. rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR. w którym złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej w ramach pakietów 4. i 5. „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego" w ramach PROW 2014-2020, kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej siedliskowej. Nieposiadanie dokumentacji przyrodniczej przez beneficjenta skutkuje zwrotem płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej za wszystkie lata realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego.


Niewykonanie we wskazanym terminie korekty dokumentacji i poprawienia planu działalności rolnośrodowiskowej, w przypadku stwierdzenia ich niekompletności bądź niezgodności z wnioskiem o płatność, skutkuje zwrotem 30% płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej za wszystkie lata realizacji zobowiązania.

W tym roku realizację pakietów 4. i 5. „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego" w ramach PROW 2014-2020 w naszym województwie rozpoczęło kolejnych kilkaset gospodarstw. Najczęściej wybierane warianty pakietu 4. i 5. to warianty 4.1 i 5.1 „Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe”, warianty 4.3.i 5.3 „Murawy”, warianty 4.4 i 5.4 „Półnaturalne łąki wilgotne” i warianty 4.5 i 5.5 „Półnaturalne łąki świeże”. Wg opinii rolników są to stosunkowo łatwe do realizacji i dobrze płatne pakiety. Zasadnicza sprawa to przestrzeganie terminów koszenia i pozostawianie zgodnie z dokumentacją części niekoszonej.

Warianty i stawki płatności dla pakietów realizowanych na trwałych użytkach zielonych

Wariant

Stawka
(zł/ha)

Wariant

Stawka 
(zł/ha)

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Warianty 4.1 i 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1 276

Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)*

600

Warianty 4.2 i 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1 043

Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

890

Warianty 4.3.i 5.3 Murawy

1 300

Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

1 199

Warianty 4.4 i 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne

911

Warianty 4.5 i 5.5 Półnaturalne łąki świeże

1 083

Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

1 070

Warianty 4.6.1 i 5.6.1 Torfowiska

600

Warianty 4.6.2 i 5.6.2 Torfowiska

1206

Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

642

 

W przypadku realizacji pakietów przyrodniczych poza granicami parków narodowych, do ustalenia wysokości stawki płatności stosowany jest mechanizm degresywności. Zgodnie z tym mechanizmem płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości: 

 • 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha,
 • 75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha,
 • 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

Z tytułu wykonania dokumentacji przyrodniczej rolnikowi przysługuje refundacja tzw. kosztów transakcyjnych, wypłacana wraz z płatnością rolnośrodowiskowo-klimatyczną za pierwszy rok realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, dla którego została wykonana dokumentacja.

Marian Szałda