24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Sprzedaż bezpośrednia od 1 stycznia 2016 roku

Sprzedaż bezpośrednia od 1 stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej. W artykule przedstawiamy zmiany w pięciu ustawach, a także tematy pisemnych oświadczeń, sprzedaży z własnej uprawy, chowu i hodowli oraz ewidencji produktów.

 

Zmiany w pięciu ustawach

Nowelizacja wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).

Wprowadzane zmiany pozwolą na zaliczenie przychodów z realizowanej przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na wprowadzeniu możliwości ich opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z tej działalności przychody nieprzekraczające 150 000 euro rocznie.


Pisemne oświadczenie

Warunkiem opodatkowania w tej formie, będzie złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia danego roku. Jeżeli podatnik rozpocznie tę działalność w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie powinien złożyć nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Producenci rolni, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w terminie do 31 stycznia następnego roku.


Z własnej uprawy, hodowli lub chowu

Zastosowanie opisanych uregulowań jest możliwe w przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny, niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Wyjątek stanowią przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

 

 1. Sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 2. Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze.
 3. Sprzedaż następuje wyłącznie na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu,  z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach oraz w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone.
 4. Prowadzona jest ewidencja sprzedaży.

Ewidencja produktów

Ewidencja produktów roślinnych i zwierzęcych powinna zawierać co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane powinny być w dniu sprzedaży. Ewidencję tę, podatnicy będą musieli posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej przy sprzedaży bezpośredniej, nie zwalnia z przestrzegania przepisów sanitarnych, wynikających z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

W przypadku wytwarzania i sprzedaży artykułów żywnościowych konieczne jest zgłoszenie wniosku o:
a) rejestrację lub zatwierdzenie zakładu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla produktów pochodzenia zwierzęcego
b) wpis do rejestru zakładów lub zatwierdzenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
    dla produktów pochodzenia roślinnego i produktów mieszanych.

Iwona Korecka Wiemann 
ŚODR PZD Sandomierz

W artykule wykorzystano materiały Centrum Doradztwa Rolniczego „e-biuletyn”