21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zmiany w prawie łowieckim – korzystniej dla rolnika

Zmiany w prawie łowieckim - korzystniej dla rolnikaSejm uchwalił zmiany do ustawy – Prawo Łowieckie, która wprowadza zmiany w starej ustawie z 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie. Nowa ustawa wprowadza nowe zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym za szkody wyrządzone przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.

 

Zgodnie z ustawą wnioski w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych składane będą do wojewody, który będzie ustalał wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. Oględzin oraz oszacowania szkód dokonywać będą przedstawiciele wojewody. Rzeczoznawcy wpisani na listy prowadzone przez izby rolnicze, w przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu w zakresie wielkości szkody, będą uprawnieni do przedstawiania opinii.

Odszkodowania wypłacają rolnikom wojewodowie z Funduszu Odszkodowawczego, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Przychody Funduszu pochodzą z rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów, dotacji z budżetu państwa i innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu. Wysokość składki wnoszonej przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich stanowi iloczyn określonej w rocznym planie łowieckim na dany rok liczby zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami, oraz zryczałtowanych stawek za zwierzęta łowne, które wynoszą za 1 osobnika: 

 • 600 zł – za łosia; 
 • 350 zł – za jelenia; 
 • 135 zł – za daniela; 
 • 105 zł – sarny;
 • 85 zł – za dzika.

Strona niezadowolona z decyzji będzie mogła wnieść powództwo do sądu. Przychodami Funduszu Odszkodowawczego będą roczne składki wnoszone przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz dotacja z budżetu państwa. Ustawa stanowi, że za szkody wyrządzone podczas polowań odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. Wcześniej, po 14 dniach od jej ogłoszenia wejdą w życie regulacje dotyczące wpisu na listę rzeczoznawców oraz przepisów wykonawczych z tym związanych.


Opracował Marian Szałda