21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 


Jak ubiegający się o pomoc na "Modernizację ..." muszą udokumentować uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.), stanowią, że jednym z kryteriów decydujących o kolejności przysługiwania pomocy jest uczestnictwo podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy we wskazanym w rozporządzeniu unijnym lub krajowym systemie jakości.

Czytaj więcej...


Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. Termin: od 19 lutego do 20 marca 2018 r.

Czytaj więcej...


 Embargo rosyjskie i pomoc dla producentów owoców zamierzających wycofać owoce z rynku

7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o kontynuacji embargo do sierpnia 2016 r. 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. – do końca 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Czytaj więcej...


Już wkrótce nabór na działanie 9. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Zgodnie z ogłoszeniem prezes ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" będzie można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, które spełnią określone wymagania. W planie finansowym PROW 2014-2020  na wsparcie grup producentów przewidziano kwotę 402 987 547 euro. 


Czytaj więcej...


Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 5 do 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...


 Nabór na poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Od 25 września do 24 października 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


Czytaj więcej...


Nabór na poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze ograniczające skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Więcej informacji znaleźć można w broszurze informacyjnej (do pobrania).


Czytaj więcej...


 Nabór na poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operację typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach PROW 2014-2020. Więcej informacji znaleźć można w broszurze informacyjnej (do pobrania).


Czytaj więcej...


Już wkrótce nabór na poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 4 do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...


 Od 29 czerwca rusza pomoc na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Czytaj więcej...


Pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. 


Czytaj więcej...


Już w marcu nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj więcej...


ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficjentów do zadawania pytań 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa cały czas dąży do tego, aby rolnicy, mieszkańcy wsi, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego czy przedstawiciele samorządów mieli łatwy i szybki dostęp do informacji na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. Dalego też, oprócz dostępnych już form udzielania informacji, na portalu internetowym ARiMR uruchomiła specjalną zakładkę, gdzie dostępny jest formularz umożliwiający za pośrednictwem e-maila zadanie pytań w konkretnych sprawach. Zadawane pytania trafią bezpośrednio do ekspertów ARiMR. To zdecydowanie skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Przejdź do formularza.


Portal ogłoszeń PROW wkrótce zostanie otwarty

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Czytaj więcej...


Planowany harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 w 2017 roku

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsekretarz stanu MRiRW Ryszard Zarudzki przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie resortu rolnictwa, harmonogram planowanych w 2017 roku naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 – otwórz harmonogram.

Źródło: www.arimr.gov.pl

 


Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014-2020. Wnioski o pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Czytaj więcej... 


Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Czytaj więcej...


Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) ogłoszono termin naboru wniosków na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej". Nabór wniosków rozpocznie się 31 października i potrawa do 29 listopada 2016 roku.
Czytaj więcej...


 Można składać wnioski w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Przypominamy, że od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Link zewnętrzny (ARiMR):
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc

 


Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Od 29 września do 28 października 2016 roku trwać będzie nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach PROW 2014-2020. Wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Link zewnętrzny (ARiMR):
Nabór wniosków na małe przetwórstwo

 


 Wnioski o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zbliża się termin składania wniosków o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych. Będzie je można składać od 30 września do 28 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wsparcie takie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc może być przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. Dodatkowo grupy muszą spełniać warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Link zewnętrzny (ARiMR):

Wnioski o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych można składać od 30 września

 


Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Link zewnętrzny (ARiMR):

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014-2020