19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Apel w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej

Apel w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnejW związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2. lub 1. Jednocześnie przestrzegamy, że proceder ten podlega karze grzywny w wysokości od 3000 do 11000 złotych.


We właściwych zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 133 st. C, czas 20 minut pod ciśnieniem bezwzględnym co najmniej 3 barów). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawania się tych patogenów do środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej Agencji pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html

dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania ww. zwierząt polecam bezwzględne zastosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz. 629). Zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) ww. rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych.


Główny Lekarz Weterynarii