19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Finansowanie inwestycji innowacyjnych w rolnictwie przez grupy operacyjne (EPI) w ramach nowego działania „Współpraca”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20204 stycznia 2017 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 25). Rozporządzenie to określa warunki finansowania inwestycji innowacyjnych w rolnictwie przez grupy operacyjne Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) działających na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 


Działanie promuje współpracę co najmniej dwóch partnerów w zakresie innowacji rozumianej jako zastosowanie lub wprowadzanie nowych lub udoskonalonych produktów, technologii, metod organizacji lub marketingu poprzez ich praktyczne wykorzystanie przynajmniej na poziomie podmiotu wchodzącego w skład grupy operacyjnej.

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Grupa operacyjna utworzona musi zostać dla potrzeb zrealizowania konkretnego projektu. Jej zadaniem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla konkretnego odbiorcy lub grupy odbiorców. W skład grupy wchodzą osoby posiadające kompetencje praktyczne i naukowe niezbędne do wykonania konkretnego działania. Grupa jest odpowiedzialna za zrealizowanie projektu i musi posiadać zdolność prawną. Oczekiwanym efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.

Beneficjentami wsparcia będą grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii z wymienionych poniżej:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów,
 • jednostki naukowe
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Działanie grup operacyjnych na rzecz innowacji ma zawsze przyczyniać się do rozwoju rolnictwa. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Do kosztów tych można zaliczyć:

 • koszty bezpośrednie, które są związane z realizacja operacji,
 • koszty badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji,
 • koszty ogólne i bieżące operacji, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacja operacji oraz upowszechnianiem i promocją jej rezultatów.

Refundacja dotyczy kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. Pomoc nie obejmuje kosztów nabycia nieruchomości i rzeczy używanych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 12 000 000 złotych na jednego beneficjenta, przy czym 10 000 000 złotych dotyczyć ma kosztów realizacji operacji, a 2 000 000 złotych kosztów ogólnych. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta w wysokości do:

 • 90% kosztów badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji i do 30% sumy kosztów kwalifikowalnych, 
 • 100% kosztów bieżących i związane z nimi koszty, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji oraz upowszechnianiem i promocją jej rezultatów, nie więcej niż 20% sumy kosztów bezpośrednich operacji i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów (podatku VAT),
 • 100% kosztów ogólnych i związane z nimi koszty w wysokości nieprzekraczającej 20% sumy pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 
 • 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji (koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy zakup maszyn urządzeń, nowej aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana będzie na podstawie danych zawartych we wniosku i złożonych dokumentach oraz określonych kryteriów wyboru wniosków. Minimalna liczba punktów jaką należy uzyskać do przyznania pomocy (ustalonych na podstawie kryteriów wyboru operacji) to 24. W opracowanym planie operacji muszą się znaleźć informacje, na podstawie których będzie można ustalić liczbę uzyskanych punktów przez beneficjentów działania. Im wyższa liczba punktów tym większe prawdopodobieństwo otrzymania pomocy.

Planowany termin uruchomienia działania to I kwartał 2017 roku. Osoby lub grupy osób mające innowacyjne pomysły i zainteresowane są współpracą w ramach grup operacyjnych zapraszamy do kontaktu z brokerami innowacji w naszym Ośrodku. Więcej informacji znaleźć można w naszej zakładce nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).


Broker innowacji Alina Lisowska

ŚODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu
e-mail: alina.lisowska@sodr.pl