22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników od stycznia 2017 roku

Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników od stycznia 2017 rokuRolniczy handel detaliczny, tak została określona nowa forma sprzedaży żywności bezpośrednio z gospodarstwa wprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od stycznia 2017 roku dla rolników. Obok istniejących już możliwości sprzedaży przez rolników produktów w ramach tzw. dostaw bezpośrednich i sprzedaży bezpośredniej, czy MOL-a, nowa forma handlu detalicznego polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu, bez udziału pośrednika, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.


W ramach handlu detalicznego możliwa będzie również produkcja i przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w sposób inny niż przemysłowy, np. wytwarzane z mięsa surowego wyroby mięsne (np. kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka), produkty mięsne (np. kiełbasa wędzona, szynka, etc.), produkty mleczne (np. twarogi, sery) lub produkty pochodzenia niezwierzęcego (np. dżemy, soki, chleb, ciastka) oraz gotowe posiłki (potrawy) nie mięsne i mięsne.

Ważnym kryterium ograniczającym dla rolniczego handlu detalicznego jest maksymalna ilość zbywanej żywności oraz wielkość przychodów uzyskanych w skali roku ze sprzedaży tych produktów – do 20 tys. zł rocznie.

W przypadku zamiaru prowadzenia przez rolnika produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności mieszanej) – należy dokonać rejestracji tej formy u właściwego powiatowego lekarza weterynarii, tj. trzeba złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Natomiast w przypadku produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego należy złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, tj. wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Tak więc produkcja i przetwarzanie żywności i jej sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem organów, o których mowa wyżej.

Sprzedaż produktów do kwoty 20 tys. zł w ramach handlu detalicznego będzie nieopodatkowana. W przypadku przekroczenia tego limitu podatek będzie wynosił 2% od obrotu (to uproszczona formą rozliczenia podatku dochodowego od sprzedaży ewidencjonowanej określona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym co łączy się już ze zgłoszeniem takiej formy sprzedaży w urzędzie skarbowym).

Do produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego rolnik nie może nikogo zatrudnić, może to robić sam i przy pomocy najbliższej rodziny. Obowiązuje też limit wielkości sprzedaży żywności i produktów oraz zakres i sposób dokumentowania jej ilości, np. rolnik będzie mógł sprzedać rocznie maksymalnie 148 200 sztuk jajek, 15 400 kilogramów pieczywa, 2500 kilogramów pieczywa cukierniczego, 2000 kilogramów pierogów lub 1400 kilogramów produktów mięsnych. Wielkość sprzedaży, rodzaj przetworzonych produktów oraz osiągane dochody ze sprzedaży żywności muszą być dokumentowane w postaci ewidencji dziennej sprzedaży, narastająco od początku roku. Ewidencja musi być prowadzona odrębnie za każdy rok podatkowy.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy spełnić podstawowe wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wprowadzanej do handlu, a przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz). Przepisy te przewidują, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II tego rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu.

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Teresa Wąsik


Obowiązujące akty prawne dla rolniczego handlu detalicznego do pobrania:
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwiania sprzedaży żywności przez rolników
Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
(Dz. U. poz. 2161)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego
Wyciąg z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. /rozdział III.