24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agrosystemów odpornych na zmiany klimatu

13 stycznia 2017 roku w CDR Brwinów Oddział Radom odbyły się warsztaty pt. „Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agrosystemów odpornych na zmiany klimat w Europie i poza jej obszarem” finansowane z projektu SustainFARM. W trakcie warsztatów prezentowano wskaźniki oceny stopnia zrównoważenia na poziomie gospodarstwa wg metody RISE oraz projekt Sieci innowacji na rzecz agroleśnictwa.


W pierwszej części warsztatów prezentowano opracowane w ramach projektu SustainFARM wskaźniki oceny stopnia zrównoważenia na poziomie gospodarstwa wg metody RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation). Metoda może być wykorzystywany do analizy wszystkich typów gospodarstw, o różnych kierunkach produkcji i w różnych siedliskach. Jest narzędziem do prostej i całościowej oceny stopnia zrównoważenia produkcji rolnej w gospodarstwie. Dane wejściowe do modelu uzyskiwane są na podstawie wywiadu (ankiety) z rolnikiem. Pozwala ona na oszacowanie stopnia zrównoważenia gospodarstwa w aspekcie ekologicznym, ekonomicznymi społecznym oraz daje możliwość zaproponowania działań naprawczych. To uniwersalne narzędzie przetestowano do oceny 2500 gospodarstw w 56 krajach.

W Polsce wg modelu RISE testowano 3 gospodarstwa. Spośród 3 badanych gospodarstw tylko jedno, realizujące pakiet „Rolnictwo ekologiczne”, osiągało pozytywne wartości wszystkich 12 wskaźników i zgodnie z metodyką RISE można je było uznać za zrównoważone. Pozostałe gospodarstwa miały ujemny wskaźnik dotyczący bioróżnorodności, wskazujący na małą dbałość o jej utrzymanie w gospodarstwie. Gospodarstwo o profilu roślinnym, realizujące pakiet „Rolnictwo zrównoważone”, osiągało najlepsze wyniki ekonomiczne, a gospodarstwo ekologiczne – najwyższe wskazania wskaźników środowiskowych. Prowadzone badania potwierdziły użyteczność modelu RISE do prowadzenia oceny realizacji podejmowanych działań w kontekście zrównoważenia produkcji rolniczej.

W drugiej części warsztatów prezentowano projekt AFINET (Agroforestry Innovation Networks) – Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa. Prawidłowo zaprojektowane systemy rolno-leśne przyczyniają się do zrównoważenia produkcji żywności i biomasy. Jednakże, jak dotąd brak wystarczającej wiedzy o tych systemach. W ramach projektu zostanie utworzona Europejska sieć współpracy i partnerstwa pomiędzy rolnikami a jednostkami naukowymi i ekspertami z zakresu agroleśnictwa. Szczególny nacisk będzie położony na zaprojektowanie i prowadzenie uprawy w systemach rolno-leśnych na użytkach rolnych oraz zaplanowanie i użytkowanie systemu leśno-pastwiskowego. Zostanie również przeprowadzona ocena opłacalności produkcji. Dla osiągnięcia tych celów, konsorcjum AFINET utworzy unijną bazy wiedzy z zakresu agroleśnictwa, łatwo dostępnej dla użytkowników oraz utworzye Europejskiej Sieci Międzyregionalnej (złożonej z Regionalnych Sieci Innowacji w Agroleśnictwie – RAIN) ułatwiającej wymianę fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie agroleśnictwa pomiędzy partnerami z różnych środowisk (naukowcy, doradcy, rolnicy, przedsiębiorcy, decydenci) z udziałem regionalnych brokerów innowacji. Regionalne sieci RAIN będą zlokalizowane w dziewięciu strategicznych regionach Europy (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Polska, Węgry, Finlandia), które reprezentują odmienne uwarunkowania klimatyczne, geograficzne, społeczne i kulturowe.

Marian Szałda

Prezentacje multimedialne do pobrania:
Projekt AFINET (Agroforestry Innovation Networks) – Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa
Wskaźniki oceny stopnia zrównoważenia na poziomie gospodarstwa wg metody RISE