24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Od 11 lutego obowiązkowe pisemne umowy na dostawę produktów rolnych

Uwaga doradcy i rolnicy!Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) od 11 lutego 2017 r. Agencja Rynku Rolnego będzie mogła nakładać na firmy handlowe i przetwórcze kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z rolnikiem.


Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych ma na celu wzmacnianie współpracy w łańcuchu dostaw żywności i wzmocnienia pozycji producenta. Wprowadzając nowe przepisy Polska wdrożyła przepisy rozporządzenia nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych.

Kary pieniężne mogą być nałożone za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych takich jak: zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, tytoń, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, mleko i przetwory mleczne, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, produktów pszczele, wino, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Wszystkie elementy umów są swobodnie negocjowane pomiędzy stronami. Zgodnie z nowymi przepisami umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą i powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

 1. Cenę do zapłaty za dostawę. Cena określona w umowie jest niezmienna lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych.
 2. Ilość i jakość produktów. Umowa powinna określać ilość i parametry jakościowe dostarczanych produktów rolnych wraz z terminem realizacji dostaw.
 3. Okres obowiązywania umowy. Umowa może być sporządzana na czas ograniczony lub nieograniczony. Powinna zawierać klauzule dotyczące rozwiązania umowy. Obecnie nie jest uregulowany minimalny okres obowiązywania umowy. Strony umowy w dwustronnych negocjacjach określają długość obowiązywania umowy.
 4. Szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności.
 5. Ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych.
 6. Przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym elementy powyżej określone, są swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy, mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikające z ustawy.

Nabywanie przez przedsiębiorców produktów rolnych bez wymaganych lub niespełniających warunków umów będzie skutkowało nałożeniem przez Agencję Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej w wysokości 10% wartości produktów zakupionych wskutek wadliwej umowy. Na obowiązek uiszczenia i wysokość kary pieniężnej nie będą miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej).

Wprowadzenie obowiązku zawierania umów na nabywanie produktów rolnych to długo oczekiwana przez rolników regulacja. Czy pomoże rolnikom? Każdy kij ma dwa końce.

Marian Szałda


Do pobrania:

Wzór przykładowej umowy