22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Uwaga doradcy i rolnicy!Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792 z późn. zm.) wynika obowiązek ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.


Obowiązek dotyczy ubezpieczenia upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Dla produkcji zwierzęcej ubezpieczenia dotyczą bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności.

Rolnik, który nie spełni obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha (wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika). Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy nie zawrze on umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

• Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
• Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
• Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
• Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
• InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

W 2017 poziom państwowych dopłat do składki będzie wynosił do 65% składki do 1 ha upraw i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego. Na dopłaty zarezerwowano 917 mln zł – ponad 4,5 razy więcej niż w 2016 r. (200 mln). Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolniczych

Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Prawo do kontroli i nakładania kary za brak polisy obowiązkowego ubezpieczenia ma wójt (ewentualnie burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa lub miejsca zamieszkania rolnika, a także starosta. Wysokość nakładanej kary (opłat na rzecz gminy) to równowartość 1/4 minimalnego wynagrodzenia (określanego ustawowo), które od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000 zł, co daje 500 zł kary. Ceną za brak obowiązkowego ubezpieczenia może być również utrata lub uszkodzenie posiadanego mienia, która niejednokrotnie może spowodować trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa przez długi czas.

Piotr Lisowski 
Dział Ogrodnictwa

Źródło: komunikat na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi