22 Luty 2018    |    Marta, Małgorzata, Piotr

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Obowiązek uproszczonej rachunkowości dla beneficjentów niektórych działań PROW 2014-2020

Obowiązek uproszczonej rachunkowości dla beneficjentów niektórych działań PROW 2014-2020Uwaga beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) z działań „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Premie dla młodych rolników” – przyjmujecie na siebie zobowiązanie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości tj. ewidencji przychodów i rozchodów (wydatków) przez 5 lat. 


Prowadzenie odrębnej rachunkowości nie dotyczy tych beneficjentów, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów. Rachunkowość w gospodarstwach rolnych prowadzona według zasad systemu Polski FADN jest potwierdzeniem spełnienia wymogu prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

Okresy trwania zobowiązań prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie oraz sankcje za nieprzestrzeganie zobowiązań:

 • W działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” – beneficjent posiada obowiązek prowadzenia ewidencji w gospodarstwie przez 5 lat od dnia przyznania pomocy (podpisania umowy). W przypadku nieprowadzenia zwrotowi podlega 3% wypłaconej kwoty pomocy za każdy rok nieprowadzenia ewidencji.
 • W działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” obowiązek prowadzenia rachunkowości dotyczy okresu 5 lat od otrzymania decyzji z pierwszej raty pomocy. Zwrotowi podlega 5% lub 3% kwoty pierwszej raty pomocy za każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia ewidencji, liczone do dnia upływu 5 lat i od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy w gospodarstwie. Stawka 3% jest naliczana po rozliczeniu się z pierwszej raty pomocy do wyczerpania 5-letniego okresu trwania zobowiązania. 
 • W działaniu „Premie dla młodych rolników” obowiązek założenia rachunkowości należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i jej prowadzenie do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Zwrotowi podlega po 5% kwoty pierwszej raty pomocy za każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie powinna być prowadzona zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z tym załącznikiem ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie to tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą (pobierz).


Sposób prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie

Podstawą wpisów w ewidencji są:

 1. Faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adres) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z wpisami dokonanymi na jego podstawie.
 3. Dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zbiorczego wpisu.
 4. Dowody opłat pocztowych i bankowych.
 5. Inne dowody opłat i dokonanych płatności.

Stwierdzone błędy we wpisach poprawia się przez:

 1. Skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego wpisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub 
 2. Prowadzenie do ewidencji niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych wpisów, wpisy zmniejszające przychody lub wydatki mogą być dokonywane ze znakiem minus (−) lub kolorem czerwonym.

W ewidencji wprowadza się wyłącznie przychody i koszty tylko i wyłącznie z działalności rolniczej. Wpisów dokonuje się w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Karty ewidencji przychodów i rozchodów, zwanej dalej „ewidencją”, zszywa się i kolejno numeruje. Ewidencja oraz dowody, na podstawie których są dokonywane w niej wpisy, przechowuje się na stałe w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, a jeżeli prowadzenie ewidencji zostało zlecone biuru rachunkowemu – w miejscu (adresie) prowadzenia oraz przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stawianemu rolnikom/beneficjentom wybranych działań PROW 2014-2020 oraz pozostałym rolnikom, zamieścił na swojej stronie internetowej www.cdr.gov.pl aplikację w arkuszu kalkulacyjnym dla potrzeb dokumentowania zapisów gospodarczych. Aplikację należy pobrać i zapisać na wybranym komputerze pod odpowiednią własną nazwą. Jest ona przystosowana do wielokrotnego użycia w ujęciu 12 miesięcy – czyli jednego roku. Każdy następny rok prowadzenia ewidencji wymaga ponownego zapisania pod inną nazwą. Poszczególne arkusze nie są zabezpieczone, można je modyfikować dla własnych potrzeb, także ponosić z tego tytułu odpowiedzialność.

Uwaga! Rolnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia rachunkowości mogą obawiać się, że do prowadzonej ewidencji zajrzy urząd skarbowy. Wyjaśniamy: jeśli rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej to ewidencja będzie potrzebna tylko w przypadku kontroli przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Warto się jednak zastanowić, czy oprócz wypełnienia obowiązku, nie wykorzystać zbieranych informacji do zarządzania gospodarstwem. Prowadzona systematycznie i rzetelnie ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym pozwali na bieżącą ocenę efektywności ekonomicznej prowadzonych działań. Dane z ewidencji umożliwią przeprowadzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego np. na koniec roku określenie dochodów gospodarstwa, przeprowadzenie analizy struktury przychodów i kosztów, oceny skutków projektowanych zmian struktury produkcji. Jedną z ważniejszych korzyści jest możliwość wykorzystania ewidencji przychodów i wydatków związanych z prowadzoną działalnością rolniczą do ustalenia zdolności kredytowej rolnika. Gromadzone dowody sprzedaży i opłat mogą również posłużyć do uwiarygodnienia rolnika ubiegającego się o kredyty bankowe. Na podstawie systematycznie prowadzonej rachunkowości można dokonać wstępnych kalkulacji dotyczących m.in. zmiany technologii produkcji, zwiększenia poziomu nakładów lub gospodarowania zapasami. Efektem lepszego poznania gospodarstwa w wyniku prowadzenia rachunkowości może być podniesienie poziomu zarządzania oraz poprawa wyników produkcyjnych i ekonomicznych. 


Piotr Lisowski